විමසීම් සඳහා දැන්ම අමතන්න ?
Call 0777 888 140
buy@plywood.lk

Plywood is Not Just A Name, It’s The Future of The Wood!

What we serve

We import various brands of plywoods and services. Plywood whole sale and retail Island Wide Sri Lanka.
අප සියළුම වර්ග සහ සන්නාම සහිත plywood හා අනෙකුත්  බෝඩ් ආනයනය  තොග  සිල්ලර  විකිණීම සහ ආශ්‍රිත සේවා ලබාදෙන අතර ශ්‍රී ලංකාව පුරා බෙදාහැරීම සිදුකරයි.

 

Plywood Interior

Save Money .......
Live Better.
With Plywood

Plywood can be used for various purposes. It is a brilliant alternative for wood not only but can used for any designing and building task cost effectively and with better quality.

Why choose us?

EXCLUSIVE QUALITY

We import best quality products from best manufactures around the world and also we have best export quality local plywood products

SPECIALISTS IN PLYWOOD

Our experience and expertise are well known in Sri Lanka. We have all kind of plywood boards and related products in our list

BEST PRICES IN SRI LANKA

We can grantee best wholesale & retail prices in local market

ECO FRIENDLY MATERIALS

It’s a natural product made from a renewable resource. Therefore, it is one of the most environmentally friendly

DELIVERY ISLAND WIDE

Provide island wide delivery and free for quantities 50 Nos. Upward

CUSTOM DESIGN ON REQUEST

Custom design doors , Pantry Cupboards & Plywood interiors Designing on request

Finished projects
Satisfied customers
Employees
+
Years of experience

Our Story

Pearl Furniture 1955 dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incidid labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.

Plywood.lk Plywood House Sri Lanka