විමසීම් සඳහා දැන්ම අමතන්න ?
Call 0777 888 140
buy@plywood.lk

Filmface

• Imported and best in quality
• Available in Red and Black colors
• Thickness 12mm and 15mm
• Please Contact from Enquiry Section here to obtain dealer prices

Overview

විවිධ වර්ණ වලින් සමන්විත ෆිල්ම්ෆේස් ෆ්ලයිවූඩ් ශීට් අපගෙන් ලබාගත හැකියි. මේවා 12mm, 15mm, 18mm යන ප්‍රමාණයන් ගෙන් ලබාගත හැකියි. We do import from China and India by the size of 8x4 (2440mmx1220mm) under the thicknesses of 12mm, 15mm, 18mm.

Products

 • FILMFACE No.1 12mm RED
 • FILMFACE No.1 12mm BLACK
 • FILMFACE No.1 15mm RED
 • FILMFACE No.1 15mm BLACK

Delivery

අප දිවයින පුරා ප්‍රවාහන පහසුකම් සපයන අතර ඔබගේ ලඟාම ශාඛාව පිළිබඳව දැනුවත් වීමට සහ ප්‍රවාහන පිරිවැය පිළිබඳ දැනුවත් වීමට අප අමතන්න.

Details + dimentions

 • Overall product dimensions:
  Verities
 • Seat depth:
  12mm and 15mm
 • Seat height:
  Verities
 • Shipping package:
  Additional Island wide Delivery
Image gallery