විමසීම් සඳහා දැන්ම අමතන්න ?
Call 0777 888 140
buy@plywood.lk

Imported Plywood

• Quality made plwood sheets from Malaysia, India, China
• Dimensions (H x D x W): As your demand
• Thickness 3mm to 18mm
• Branded Products
• AAA+ Quality can be check in our showrooms

Overview

We do import from Malaysia, India, China by the size of 8x4 (2440mm x1220mm) Under the thicknesses of 2.5mm to 18mm.

Prodcts

 • W P B OMALI 12mm
 • W P B WAYAMBA 15mm
 • W P B DAMRO 18mm
 • MALAYSIA 3mm 7x3
 • MALAYSIA 3mm 8x4
 • MALAYSIA 6mm
 • MALAYSIA 9mm
 • MALAYSIA 12mm
 • MALAYSIA 15mm
 • MALAYSIA 18mm
 • INDIA No 2 9mm
 • CHINA 3mm
 • CHINA 6mm

Delivery

අප දිවයින පුරා ප්‍රවාහන පහසුකම් සපයන අතර ඔබගේ ලඟාම ශාඛාව පිළිබඳව දැනුවත් වීමට සහ ප්‍රවාහන පිරිවැය පිළිබඳ දැනුවත් වීමට අප අමතන්න.

Details + dimentions

 • Overall product dimensions:
  Verities
 • Seat depth:
  2.5mm to 18mm
 • Seat height:
  Verities
 • Shipping package:
  Additional Island Wide Delivery
Image gallery