විමසීම් සඳහා දැන්ම අමතන්න ?
Call 0777 888 140
buy@plywood.lk

Building Construction

• Undertaking all kind pf construction Works
• A+ quality construction
• Planning
• Estimating

Overview

We are specialized Artistic House Construction Company in Sri Lanka and built strong, reliable name in house construction industry in Sri Lanka. All of us expected own home, but it could not fulfill due to lack of finance resources, inability to find skilled workmen or the exorbitant cost of labour and building materials.

Features

  • Undertaking any kind of construction works
  • Planning
  • Estimating
  • Building according to construction works

Delivery

අප දිවයින පුරා ප්‍රවාහන පහසුකම් සපයන අතර ඔබගේ ලඟාම ශාඛාව පිළිබඳව දැනුවත් වීමට සහ ප්‍රවාහන පිරිවැය පිළිබඳ දැනුවත් වීමට අප අමතන්න.
Image gallery