විමසීම් සඳහා දැන්ම අමතන්න ?
Call 0777 888 140
buy@plywood.lk

Custom Made Doors

• Custom made as your request
• Dimensions Maximum 83 1/2 Inches Hight 48 Inches Wide Any Minimum Size
• Malaysian Sheets
• Pre Made designs or as your request
• 5 Years warranty

Overview

අපගේ ෆ්ලයිවූඩ් ආශ්‍රිත නිශ්පාදනයක් ලෙස ඔබගේ අවශ්‍යතාවය අනුව සැකසූ ෆ්ලයිවූඩ් දොරවල් ඔබගේ මිමි අනුව සකසා ගත හැකියි. ඔබට අවශ්‍ය මොස්තර අනුව නවීන තාක්ෂණයෙන් සාදන මෙම මැලේසියානු ෆ්ලයිවුඩ් දොරවල් සඳහා වසර 5 ක වගකීමක් අප සමාගමෙන් ලබාදෙනු ලැබේ. Our custom made plywood doors are best in quality and can be order as you need.  All custom made plywood products are made out of quality Malaysian plywood sheets and using latest technology to assure finest quality.

Features

 • ඔබගේ අවශ්‍ය අනුව කැමති දිග පළලින් කැමති මෝස්තරයෙන් සාදවා ගත හැකියි.
 • උපරිම උස අගල් 83 1/2 පළල අගල් 48යි අතර සාදවා ගත හැකියි.
 • උසස්ම තත්වයේ මැලේසියානු ෆ්ලයිවූඩ් අමුද්‍රවයන් යොදායෙන නිවපදවයි.
 • වසර 5 ක වගකීම.

Delivery

අප දිවයින පුරා ප්‍රවාහන පහසුකම් සපයන අතර ඔබගේ ලඟාම ශාඛාව පිළිබඳව දැනුවත් වීමට සහ ප්‍රවාහන පිරිවැය පිළිබඳ දැනුවත් වීමට අප අමතන්න.

Details + dimentions

 • Overall product dimensions:
  83 1/2" In x 48" In Maximum
 • Seat depth:
  Custom
 • Seat height:
  Custom
 • Back height from the top of the seat:
  Custom
Image gallery