විමසීම් සඳහා දැන්ම අමතන්න ?
Call 0777 888 140
buy@plywood.lk

Local Plywood

• Quality made in Sri Lanka
• Dimensions (H x D x W): As requested
• Can supply in any quantity
• Affordable price ranges. Please Contact from Enquiry Section here to obtain dealer prices
• All products can be checked in our showrooms

Overview

ශ්‍රීලංකාවේ නිෂ්පාදිත උසස් තත්වයේ ෆ්ලයිවුඩ් ශීට් දැන් ඔබට අපගෙන් ලබාගත හැකියි. විවිධ ප්‍රමායන්ගෙන් සහ 9mm, 12mm, 15mm, 18mm යන ඝනකම් වලින් මේවා ලබාගත හැකියි. Also We are the leading Manufacturer in Sri Lanka. We make Local Plywood thicknesses of 9mm, 12mm, 15mm, 18mm.

Products

 • LOCAL No.1  12mm
 • LOCAL No.2 12mm
 • LOCAL 15mm
 • TREATED PLYWOOD
 • PLYWOOD LOCAL 6mm

Delivery

අප දිවයින පුරා ප්‍රවාහන පහසුකම් සපයන අතර ඔබගේ ලඟාම ශාඛාව පිළිබඳව දැනුවත් වීමට සහ ප්‍රවාහන පිරිවැය පිළිබඳ දැනුවත් වීමට අප අමතන්න.

Details + dimentions

 • Overall product dimensions:
  Verities
 • Seat depth:
  9mm to 18mm
 • Seat height:
  Verities
Image gallery