විමසීම් සඳහා දැන්ම අමතන්න ?
Call 0777 888 140
buy@plywood.lk
PLYWOOD.LK > Other Sheets & Boards > Pvc White Board

Pvc White Board

• Quality made in China
• Dimensions (2440mm x 1220mm) thickness of 2.5mm
• Matt and Gloss
• Sizes 2x2 to 8x4

Pvc White Board

We do import from China by the size of 8x4 (2440mm x 1220mm) thickness of 2.5mm. There are Two Categories called Matt and Gloss.

Features

 • Matt and Gloss Both to chose
 • Good thickness and best in quality 2.4mm
 • No 1 Quality Boards from china

Delivery

අප දිවයින පුරා ප්‍රවාහන පහසුකම් සපයන අතර ඔබගේ ලඟාම ශාඛාව පිළිබඳව දැනුවත් වීමට සහ ප්‍රවාහන පිරිවැය පිළිබඳ දැනුවත් වීමට අප අමතන්න.

Details + dimentions

 • Overall product dimensions:
  2440mm x 1220mm thickness of 2.5mm
 • Seat depth:
  1220
 • Seat height:
  1220
 • Thickness
  2.5
Image gallery