විමසීම් සඳහා දැන්ම අමතන්න ?
Call 0777 888 140
buy@plywood.lk

Hard Board

• Import from Thailand and India
• Dimensions 8x4 (2440mm x 1220mm)
• Thicknesses of 1.8 mm, 2.0mm.
• Quality imported branded products only

Overview

Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum. Sed ut perspiciatis unde omnis iste natus error sit voluptatem accusantium doloremque laudantium, totam rem aperiam, eaque ipsa quae ab illo inventore veritatis et quasi architecto beatae vitae dicta sunt explicabo.

Features

 • Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum
 • Sed ut perspiciatis unde omnis iste natus error sit voluptatem accusantium
 • Nemo enim ipsam voluptatem quia voluptas sit aspernatur
 • Architecto beatae vitae dicta sunt explicabo.

Shipping + returns

Sed ut perspiciatis unde omnis iste natus error sit voluptatem accusantium doloremque laudantium, totam rem aperiam, eaque ipsa quae ab illo inventore veritatis et quasi architecto beatae vitae dicta sunt explicabo.

Details + dimentions

 • Overall product dimensions:
  2440mm x 1220mm
 • Board depth:
  1220mm
 • Board Hight
  2440mm
 • Size
  8x4
Image gallery